Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Конкурс за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце у 2020. години

Предмет јавног конкурса су програми/пројекти у областима од јавног интереса на територији општине Власотинце, у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса („Службени гласник града Лесковца“, бр. 4/19) и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период, од 30.01.2020. године и то :

 1. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2020. години са циљем доприноса остваривању јавног интереса општине Власотинце и одрживом развоју локалне заједнице у приоритетним областима од јавног интереса: Превенције свих облика насиља и дискри-минације; Афирмисања женских права; Заштите и промовисања/унапређења људских и мањинских права; Заштите здравља; Превенције, лечења и рехабилитације болести зависности; Промоције општине Власотинце; Заштита животне средине; Пољопривреде; Туризма; Заштите животиња; Заштите потрошача; Афирмисања демократизације локалне самоуправе;
 2. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2020. години са циљем очувања, унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници у приоритетним областима од јавног интереса и то: Култура; Очување културне и историјске традиције; Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја; Програми и пројекти удружења у култури која својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности; Очување културне и историјске традиције: Подстицај традиционалних вредности; Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја; Организовање фолколорних манифестација;
 3. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2020. години са циљем подстицања развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници у приоритетној области од јавног интереса Социјалне заштите: Дневне услуге у заједници – дневни боравак, помоћ у кући; Услуге подршке за самостални живот – становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Власотинце, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Власотинце.
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач програма/пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:

 • Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или нису оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
 • Нису предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
 • Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била додељена на прошлогодишњем конкурсу, па је покренут поступак раскида уговора;
 • Се не придржавају мера о антикорупционој политици;
 • Нису поднела одговарајућа средства обезбеђења на прошлогодишњем конкурсу;
 • Нису омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу – праћење реализације програма/пројекта и увид у сву потребну документацију;
 • Су средства за реализацију одобреног програма/пројекта/програма већ обезбедила на други начин;
 • Имају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • Су брисана из регистара надлежног органа, или су у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
 • Имају у последње две године казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
 • Нису јавно назначила да је реализацију конкретног пројекта/програма подржала општина Власотинце.

Општина Власотинце неће финансирати:

 • Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове активности;
 • Активности у виду додељивања награда и спонзорстава појединцима и другим организацијама;
 • Активности који доносе профит удружењу;
 • Активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Власотинце за 2020. годину, на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину, у укупном минималном износу од 500.000,00 динара, односно максималном износу од 2.000.000,00 динара, и то:

 • средства у износу од 2. 000.000,00 динара за програме/пројекте у областима Превенција свих облика насиља и дискриминације; Афирмисање женских права; Заштита и промовисање/ унапређење људских и мањинских права; Заштита здравља; Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности; Заштита животне средине; Туризам; Заштита животиња; Заштита потрошача; Афирмисање демократизације локалне самоуправе у буџету: Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, позиција 71/0, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, екон. клас. 481 Дотације невладиним организацијама;
 • средства у износу од 1.500.000,00 динара за програме/пројекте у областима Културе, Очувања културне и историјске традиције, Очувања и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја и Промоције општине Власотинце у буџету: Програм 1201 – Развој културе и информисања, функција 820 – Услуге културе, позиција 105/0, ПА 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, екон. клас. 481 Дотације невладиним организацијама;
 • средства у износу од 500.000,00 динара за програме/пројекте у области Социјалне заштите у буџету: Програм 0901- Социјална и дечја заштита, функција 090, позиција 33/0, Про-грамска активност 0003 – Дневне услуге у заједници, ек. клас. 481 Дотације невладиним организацијама.

Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

Доњи лимит буџета по једном програму/пројекту износи 50.000,00 динара, а горњи лимит по једном програму/пројекту износи 300.000,00 динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Удружење предлагач програма/пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса а најкасније до 01. јула 2020.
Детаљне информације о конкурсу могу се добити на телефон +381 16 877 236.
Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници општине Власотинце, огласној табли општине Власотинце.

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Више о конкурсу и процесу, критеријумима за избор корисника и начину аплицирања можете сазнати у опису и критеријумима Јавног конкурса.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Пријавна документација 16.06.2020.
2. Пропратна документација 16.06.2020.
3. Јавни конкурс 16.06.2020.
Решење о именовању комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Власотинце за 2020. годину 29.05.2020.