Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince u 2020. godini

2271
Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince u 2020. godini

Predmet javnog konkursa su programi/projekti u oblastima od javnog interesa na teritoriji opštine Vlasotince, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju javnog interesa („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 4/19) i Odlukom o prioritetnim oblastima od javnog interesa za tekući period, od 30.01.2020. godine i to :

 1. Projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2020. godini sa ciljem doprinosa ostvarivanju javnog interesa opštine Vlasotince i održivom razvoju lokalne zajednice u prioritetnim oblastima od javnog interesa: Prevencije svih oblika nasilja i diskri-minacije; Afirmisanja ženskih prava; Zaštite i promovisanja/unapređenja ljudskih i manjinskih prava; Zaštite zdravlja; Prevencije, lečenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti; Promocije opštine Vlasotince; Zaštita životne sredine; Poljoprivrede; Turizma; Zaštite životinja; Zaštite potrošača; Afirmisanja demokratizacije lokalne samouprave;
 2. Projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2020. godini sa ciljem očuvanja, unapređenja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa, kulturne raznovrsnosti, produkcije i stvaralaštva u lokalnoj zajednici u prioritetnim oblastima od javnog interesa i to: Kultura; Očuvanje kulturne i istorijske tradicije; Očuvanje i podsticanje narodnog stvaralaštva i narodnih običaja; Programi i projekti udruženja u kulturi koja svojim kvalitetom doprinose razvoju kulture i umetnosti; Očuvanje kulturne i istorijske tradicije: Podsticaj tradicionalnih vrednosti; Očuvanje i podsticanje narodnog stvaralaštva i narodnih običaja; Organizovanje folkolornih manifestacija;
 3. Projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2020. godini sa ciljem podsticanja razvoja raznovrsnih socijalnih i drugih usluga u zajednici u prioritetnoj oblasti od javnog interesa Socijalne zaštite: Dnevne usluge u zajednici – dnevni boravak, pomoć u kući; Usluge podrške za samostalni život – stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Vlasotince, odnosno druge opštine ili grada Republike Srbije, s tim da projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Vlasotince.
Komisija za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince (u daljem tekstu: Komisija), po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje predlagač programa/projekta/učesnik konkursa upisano u registar nadležnog organa, da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi tog udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, kao i da li je račun tog udruženja u blokadi.

Pravo učešća na javnom konkursu nemaju udruženja koja:

 • Nisu podnela izveštaj o realizaciji projekata/programa i/ili nisu opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu;
 • Nisu preduzela sve potrebne mere za izbegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu;
 • Su nenamenski trošila budžetska sredstva koja su im bila dodeljena na prošlogodišnjem konkursu, pa je pokrenut postupak raskida ugovora;
 • Se ne pridržavaju mera o antikorupcionoj politici;
 • Nisu podnela odgovarajuća sredstva obezbeđenja na prošlogodišnjem konkursu;
 • Nisu omogućila Komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu – praćenje realizacije programa/projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju;
 • Su sredstva za realizaciju odobrenog programa/projekta/programa već obezbedila na drugi način;
 • Imaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 • Su brisana iz registara nadležnog organa, ili su u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti;
 • Imaju u poslednje dve godine kaznu pravosnažnom odlukom za prekršaj ili privredni prestup vezan za njihovu delatnost;
 • Nisu javno naznačila da je realizaciju konkretnog projekta/programa podržala opština Vlasotince.

Opština Vlasotince neće finansirati:

 • Političke i stranačke organizacije, verske organizacije, grupe i sekte i njihove aktivnosti;
 • Aktivnosti u vidu dodeljivanja nagrada i sponzorstava pojedincima i drugim organizacijama;
 • Aktivnosti koji donose profit udruženju;
 • Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje ili bilo koju vrstu diskriminacije.

OBIM SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Vlasotince za 2020. godinu, na osnovu Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2020. godinu, u ukupnom minimalnom iznosu od 500.000,00 dinara, odnosno maksimalnom iznosu od 2.000.000,00 dinara, i to:

 • sredstva u iznosu od 2. 000.000,00 dinara za programe/projekte u oblastima Prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije; Afirmisanje ženskih prava; Zaštita i promovisanje/ unapređenje ljudskih i manjinskih prava; Zaštita zdravlja; Prevencija, lečenje i rehabilitacija bolesti zavisnosti; Zaštita životne sredine; Turizam; Zaštita životinja; Zaštita potrošača; Afirmisanje demokratizacije lokalne samouprave u budžetu: Program 0602 – Opšte usluge lokalne samouprave, funkcija 474 Višenamenski razvojni projekti, pozicija 71/0, PA 0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ekon. klas. 481 Dotacije nevladinim organizacijama;
 • sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara za programe/projekte u oblastima Kulture, Očuvanja kulturne i istorijske tradicije, Očuvanja i podsticanje narodnog stvaralaštva i narodnih običaja i Promocije opštine Vlasotince u budžetu: Program 1201 – Razvoj kulture i informisanja, funkcija 820 – Usluge kulture, pozicija 105/0, PA 0002 – Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ekon. klas. 481 Dotacije nevladinim organizacijama;
 • sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara za programe/projekte u oblasti Socijalne zaštite u budžetu: Program 0901- Socijalna i dečja zaštita, funkcija 090, pozicija 33/0, Pro-gramska aktivnost 0003 – Dnevne usluge u zajednici, ek. klas. 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Sredstva koja nisu raspodeljena na javnom konkursu, biće prenamenjena.

Donji limit budžeta po jednom programu/projektu iznosi 50.000,00 dinara, a gornji limit po jednom programu/projektu iznosi 300.000,00 dinara.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Udruženje predlagač programa/projekta/učesnik konkursa podnosi prijavu Komisiji u toku trajanja konkursa a najkasnije do 01. jula 2020.
Detaljne informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon +381 16 877 236.
Javni konkurs je objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Vlasotince, oglasnoj tabli opštine Vlasotince.

TEKST JAVNOG KONKURSA

Više o konkursu i procesu, kriterijumima za izbor korisnika i načinu apliciranja možete saznati u opisu i kriterijumima Javnog konkursa.


DOKUMENTACIJA

1.Prijavna dokumentacija16.06.2020.
2.Propratna dokumentacija16.06.2020.
3.Javni konkurs 16.06.2020.
Rešenje o imenovanju komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince za 2020. godinu29.05.2020.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)