Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince u 2019. godini

677
Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince u 2019. godini

Predmet javnog konkursa su projekti u oblastima od javnog interesa na teritoriji opštine Vlasotince, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju javnog interesa („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 4/19) i Odlukom o prioritetnim oblastima od javnog interesa za tekući period.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Vlasotince, odnosno druge opštine ili grada Republike Srbije, s tim da projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Vlasotince.

Komisija za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince (u daljem tekstu: Komisija), po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa upisano u registar nadležnog organa, da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi tog udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, kao i da li je račun tog udruženja u blokadi.

Opština Vlasotince neće finansirati:

  • Političke i stranačke organizacije, verske organizacije, grupe i sekte i njihove aktivnosti;
  • Aktivnosti u vidu dodeljivanja nagrada i sponzorstava pojedincima i drugim organizacijama;
  • Aktivnosti koji donose profit udruženju;
  • Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje ili bilo koju vrstu diskriminacije.

OBIM SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU

Sredstva za realizaciju projekata/programa iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Vlasotince za 2019. godinu, na osnovu Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2019. godinu, u ukupnom minimalnom iznosu od 170.000,00 dinara, odnosno maksimalnom iznosu od 2.060.000,00 dinara, i to:

  • sredstva u iznosu od 170.000,00 dinara za programe/projekte u oblasti Poljoprivrede u budžetu: Program 0101- Poljoprivreda i ruralni razvoj, funkcija 421 – Poljoprivreda, pozicija 67/0, Projekat 0101-001 – poljoprivreda, ekon. klas. 481 Dotacije nevladinim organizacijama;
  • sredstva u iznosu od 320.000,00 dinara za programe/projekte u oblasti Socijalne zaštite u budžetu: Program 0901- Socijalna i dečja zaštita, funkcija 090, pozicija 40/0, Projekat 0901-005 – Podrška lokalnim udruženjima i savetima – socijalna zaštita, ekon. klas. 481 Dotacije nevladinim organizacijama;
  • sredstva u iznosu od 1.450.000,00 dinara za programe/projekte u oblastima Kulture, Očuvanja kulturne i istorijske tradicije, Očuvanja i podsticanje narodnog stvaralaštva i narodnih običaja i Promocije opštine Vlasotince u budžetu: Program 1201 – Razvoj kulture i informisanja, funkcija 840, pozicija 121/0, Projekat 1201-003 – Dotacije nevladinim organizacijama, ekon. klas. 481 Dotacije nevladinim organizacijama i
  • sredstva u iznosu od 2.060.000,00 dinara za programe/projekte u oblastima Prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije; Afirmisanje ženskih prava; Zaštita i promovisanje/ unapređenje ljudskih i manjinskih prava; Zaštita zdravlja; Prevencija, lečenje i rehabilitacija bolesti zavisnosti; Zaštita životne sredine; Turizam; Zaštita životinja; Zaštita potrošača; Afirmisanje demokratizacije lokalne samouprave u budžetu: Program 0602 – Opšte usluge lokalne samouprave, funkcija 130, pozicija 61/0, Projekat 0602-001 – Podrška lokalnim udruženjima građana, ekon. klas. 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Sredstva koja nisu raspodeljena na javnom konkursu, biće prenamenjena.

Donji limit budžeta po jednom programu/projektu iznosi 50.000,00 dinara, a gornji limit po jednom programu/projektu iznosi 320.000,00 dinara.

Više o konkursu i procesu, kriterijumima za izbor korisnika i načinu apliciranja možete saznati u opisu i kriterijumima Javnog konkursa.


DOKUMENTACIJA

1.Prijavna dokumentacija23.04.2019.
2.Propratna dokumentacija23.04.2019.
3.Javni konkurs 23-04-201923.04.2019.
Rešenje o imenovanju komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vlasotince10.04.2019.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)