Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Власотинце поступком јавног надметања

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Комисија за провођење поступка располагања
непокретности у јавној својини општине
Власотинце 
Број : 361-1/2021
23.02.2021.год.
Власотинце

           На основу  члана 29. став 1. Закона о јавној својини (”Сл. гласник РС” број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016,113/2017 и 95/2018,), члана 19. и 20.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 16/2018) ,члана 10. и 11. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, бр.20/14, 30/16 и 29/18), члана 2. 3. 4. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 17/17 и 44/20),  Комисија за спровођење поступка располагања непокретности у јавној својини општине Власотинце. године, објављује:

О Г Л А С ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Власотинце поступком јавног надметања

I.РАСПИСУЈЕ СЕ oглас ради отуђења из јавне својине Општине Власотинце следеће непокретности:
Пословни простор у ул. Душанова број 12, (број посебног дела 3,) који се налази на к.п.број  2489 КО Власотинце-варош, која је означена као пословни простор за који није утврђена делатност, површине 26м2, уписане код Службе за Катастар непокретности Власотинца у листу непокретности бр. 4287 за КО Власотинце-варош.

  1. Почетна цена
    Почетна цена непокретности описане у тачки  I. износи  2.050.000.оо динара (двамилионапедесетхиљададинара.)

Лицитациони корак износи  50.000,оо (педесетхиљададинара).

III. Депозит
Депозит (гарантни износ) у износу од 205.000,оо динара за учешће у поступку отуђења, утврђује се у износу од 10 % од почетне цене.

Депозит се уплаћује на  рачун  општине Власотинце бр.840-745151843-03 са обавезним позивом на број 97/50 113, сврха уплате-депозит за јавно надметање –прималац Општина Власотинце.

Уколико купац не плати уговорену купопродајну цену сматраће се да је једнострано раскинуо купопродајни уговор и губи право на повраћај гарантног износа уплаћеног за учешће  у јавном надметању.

IV. Право учешћа
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

V. Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене у поступку јавног надметања.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену  по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Депозит се неће вратити уколико учесник не приступи јавном надметању или одустане од своје понуде односно не потпише уговор о отуђењу или не прихвати почетни износ.

Лице коме се непокретност отуђује дужно је да у року од 15 дана од дана правноснажности решења о отуђењу закључи уговор о отуђењу непокретности.

Учесник у јавном надметању чија се понуда прихвати дужан је да исплати утврђену (излицитирану) цену у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора.

Уколико купац не приступи закључењу Уговора о отуђењу у року од 15 дана од дана правноснажности Решења о отуђењу, Решење о отуђењу непокретности се ставља ван снаге без права купца наповраћај уплаћеног гарантног износа за учешће у јавном надметању.

Учеснику у јавном надметању који неоствари право на отуђење предметне ненепокретности, уплаћени депозит ће се вратити у року од 8  дана од дана спроведеног поступка.

VI. Пријава за учешће на јавном надметању
Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем тексту: пријава) може се преузети на писарници Општинске управеопштине Власотинце  или на интернет страници Општине Власотинце www.vlasotince.rs  и обавезно садржи:
1)  за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, бр.личнекарте, адресу становања и бр.телефона;
2) за правна лица и предузетнике: назив, односно пословно име, седиште, порески идентификациони број, матични број, број телефона, потпис овлашћеног лица;
3)  изјаву о прихватању услова огласа.

Уз пријаву се доставља и:

  1. доказ о уплаћеном гарантном износу;
  2. фотокопија личне карте за физичка лица;
  3. овлашћење за заступање уколико понуђача заступа пуномоћник;
  4. извод из регистра привредних субјеката или други одговарајући регистар не старији од 15 дана /за правна лица и предузетнике/
  5. потврда о пореском идентификационом броју / ПИБ /за правна лица и предузетнике .

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника

VII. Рок за подношење пријава за јавно надметање
Рок за подношење пријава за јавно надметање је 30 дана од дана јавног објављивања огласа на интернет страници општине Власотинце и у дневном листу  “Вечерње новости“.који се дистрибуира на целој територији Републике Србије

Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу.

Пријаву са прилозима заинтересовано лице може предати у затвореној коверти на писарници Општинске управе у Власотинцу или доставити на адресу: Општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12, 16210 Власотинце, са назнаком: “За Комисију за спровођење поступка располагања непокретности у јавној својини општине Власотинце – Пријава за јавно надметање за отуђење непокретности из јавне својине општине Власотинце – Пословни простор у ул. Душанова број 12, на КП 2489 КО Власотинце-варош- не отварати“, 

Пријава се сматра непотпуном ако не садржи све што је прописано, ако нису приложенe све горе захтеване исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су ти подаци дати супротни објављеном тексту огласа.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII. Учешће у јавном надметању

Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које поседује специјалнo оверенo пуномоћje.

IX.Време и место одржавања јавног надметања
Јавно надметање ће се одржати у великој сали Скупштине Власотинце, дана 12.04.2021. године са почетком у 12,оо часова.

X . Разгледање непокретности
Разгледање непокретности се може извршити сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова на основу поднетог захтева Одељењу за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове.

  1. Додатне информације:

Сва ближа обавештења и информације у вези са овим јавним огласом могу се добити у просторијама Општинске управе општине Власотинце – Одељењa за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне  послове, трећи спрат, канцеларија број 43 или на телефон број 875-122 локал број 115. 

Комисија за провођење поступка располагања непокретности у јавној својини општине Власотинце

Оглас је објављен и у дневном листу Новости