Oglas radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Vlasotince postupkom javnog nadmetanja

650

R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA VLASOTINCE
Komisija za provođenje postupka raspolaganja
nepokretnosti u javnoj svojini opštine
Vlasotince 
Broj : 361-1/2021
23.02.2021.god.
Vlasotince

           Na osnovu  člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (”Sl. glasnik RS” broj 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 i 108/2016,113/2017 i 95/2018,), člana 19. i 20.Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 16/2018) ,člana 10. i 11. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Vlasotince („Sl. glasnik grada Leskovca“, br.20/14, 30/16 i 29/18), člana 2. 3. 4. Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Vlasotince („Sl. glasnik grada Leskovca“, br. 17/17 i 44/20),  Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Vlasotince. godine, objavljuje:

O G L A S radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Vlasotince postupkom javnog nadmetanja

I.RASPISUJE SE oglas radi otuđenja iz javne svojine Opštine Vlasotince sledeće nepokretnosti:
Poslovni prostor u ul. Dušanova broj 12, (broj posebnog dela 3,) koji se nalazi na k.p.broj  2489 KO Vlasotince-varoš, koja je označena kao poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, površine 26m2, upisane kod Službe za Katastar nepokretnosti Vlasotinca u listu nepokretnosti br. 4287 za KO Vlasotince-varoš.

  1. Početna cena
    Početna cena nepokretnosti opisane u tački  I. iznosi  2.050.000.oo dinara (dvamilionapedesethiljadadinara.)

Licitacioni korak iznosi  50.000,oo (pedesethiljadadinara).

III. Depozit
Depozit (garantni iznos) u iznosu od 205.000,oo dinara za učešće u postupku otuđenja, utvrđuje se u iznosu od 10 % od početne cene.

Depozit se uplaćuje na  račun  opštine Vlasotince br.840-745151843-03 sa obaveznim pozivom na broj 97/50 113, svrha uplate-depozit za javno nadmetanje –primalac Opština Vlasotince.

Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cenu smatraće se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa uplaćenog za učešće  u javnom nadmetanju.

IV. Pravo učešća
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

V. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača
Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu  po kojoj se nepokretnost otuđuje iz javne svojine prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit se neće vratiti ukoliko učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili odustane od svoje ponude odnosno ne potpiše ugovor o otuđenju ili ne prihvati početni iznos.

Lice kome se nepokretnost otuđuje dužno je da u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o otuđenju zaključi ugovor o otuđenju nepokretnosti.

Učesnik u javnom nadmetanju čija se ponuda prihvati dužan je da isplati utvrđenu (izlicitiranu) cenu u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja Ugovora.

Ukoliko kupac ne pristupi zaključenju Ugovora o otuđenju u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja o otuđenju, Rešenje o otuđenju nepokretnosti se stavlja van snage bez prava kupca napovraćaj uplaćenog garantnog iznosa za učešće u javnom nadmetanju.

Učesniku u javnom nadmetanju koji neostvari pravo na otuđenje predmetne nenepokretnosti, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8  dana od dana sprovedenog postupka.

VI. Prijava za učešće na javnom nadmetanju
Prijava za učešće na javnom nadmetanju (u daljem tekstu: prijava) može se preuzeti na pisarnici Opštinske upraveopštine Vlasotince  ili na internet stranici Opštine Vlasotince www.vlasotince.rs  i obavezno sadrži:
1)  za fizička lica: ime i prezime, JMBG, br.ličnekarte, adresu stanovanja i br.telefona;
2) za pravna lica i preduzetnike: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, poreski identifikacioni broj, matični broj, broj telefona, potpis ovlašćenog lica;
3)  izjavu o prihvatanju uslova oglasa.

Uz prijavu se dostavlja i:

  1. dokaz o uplaćenom garantnom iznosu;
  2. fotokopija lične karte za fizička lica;
  3. ovlašćenje za zastupanje ukoliko ponuđača zastupa punomoćnik;
  4. izvod iz registra privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 15 dana /za pravna lica i preduzetnike/
  5. potvrda o poreskom identifikacionom broju / PIB /za pravna lica i preduzetnike .

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika

VII. Rok za podnošenje prijava za javno nadmetanje
Rok za podnošenje prijava za javno nadmetanje je 30 dana od dana javnog objavljivanja oglasa na internet stranici opštine Vlasotince i u dnevnom listu  “Večernje novosti“.koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije

Rok za podnošenje prijava počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu.

Prijavu sa prilozima zainteresovano lice može predati u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave u Vlasotincu ili dostaviti na adresu: Opština Vlasotince, Trg oslobođenja br. 12, 16210 Vlasotince, sa naznakom: “Za Komisiju za sprovođenje postupka raspolaganja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Vlasotince – Prijava za javno nadmetanje za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Vlasotince – Poslovni prostor u ul. Dušanova broj 12, na KP 2489 KO Vlasotince-varoš- ne otvarati“, 

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve gore zahtevane isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su ti podaci dati suprotni objavljenom tekstu oglasa.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

VIII. Učešće u javnom nadmetanju

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje poseduje specijalno overeno punomoćje.

IX.Vreme i mesto održavanja javnog nadmetanja
Javno nadmetanje će se održati u velikoj sali Skupštine Vlasotince, dana 12.04.2021. godine sa početkom u 12,oo časova.

X . Razgledanje nepokretnosti
Razgledanje nepokretnosti se može izvršiti svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova na osnovu podnetog zahteva Odeljenju za urbanizam, privredu, zaštitu životne sredine i imovinsko-pravne poslove.

  1. Dodatne informacije:

Sva bliža obaveštenja i informacije u vezi sa ovim javnim oglasom mogu se dobiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Vlasotince – Odeljenja za urbanizam, privredu, zaštitu životne sredine i imovinsko-pravne  poslove, treći sprat, kancelarija broj 43 ili na telefon broj 875-122 lokal broj 115. 

Komisija za provođenje postupka raspolaganja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Vlasotince

Oglas je objavljen i u dnevnom listu Novosti

54321
(0 votes. Average 0 of 5)