Огласи

Излагање на рани јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АБ КОП – Радна зона

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 45a Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, ...
Прочитај

Излагање на рани јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ HSV „Батуловце“

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  17.06.2021. године, па закључно са 01.07.2021. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр. 44, ...
Прочитај

Оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Власотинце поступком јавног надметања

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Комисија за провођење поступка располагања
непокретности у ...
Прочитај

Решење о поништавању огласа

Решење о поништавању огласа   ...
Прочитај

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1 и 2 И ГЛОЖАНЕ 1 и 2

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл.50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – исправка  ...
Прочитај

ОГЛАС за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из  јавне својине општине Власотинце (за кп. бр. 864/15 КО Власотинце-варош)

На основу Закључка Општинског већа општине Власотинце, 01 бр. 06- 100-15/20 од 11.12.2020. године, Oдељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине ...
Прочитај