Израда просторних и урбанистичких планова

Излагање на рани јавни увид ПДР Стајковце 1 и 2 и Гложане 1 и 2

Излагање на рани јавни увид ПДР Стајковце 1 и 2 и Гложане 1 и 2

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  09.10.2019. године, па закључно са 23.10.2019. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр ...
Прочитај више

Израда плана детаљне рагулације радне зоне Стајковце 1 и 2 и радне зоне Гложане 1 и 2

1. Конкурсна документација 15.03.2019. 2. Позив за подношење понуда 15.03.2019. 3. Одлука о додели уговора 27.03.2019. 4. Обавештење о закљученом ...
Прочитај више
Loading...

Контакт за сугестије, коментаре. примедбе: pdr_stajkovceiglozane@vlasotince.rs

Излагање на рани јавни увид ПДР Стајковце 1 и 2 и Гложане 1 и 2

Излагање на рани јавни увид ПДР Стајковце 1 и 2 и Гложане 1 и 2

Рани Јавни увид трајаће 15 дана, почев  од  09.10.2019. године, па закључно са 23.10.2019. године, у Општина Власотинце, канцеларија бр …
Прочитај више

Израда плана детаљне рагулације радне зоне Стајковце 1 и 2 и радне зоне Гложане 1 и 2

1. Конкурсна документација 15.03.2019. 2. Позив за подношење понуда 15.03.2019. 3. Одлука о додели уговора 27.03.2019. 4. Обавештење о закљученом …
Прочитај више
Loading...

Општи циљ  

  • Општи циљ Плана детаљне регулације је да помогне у бржој реализацији одрживог, привредног и друштвеног развоја општине Власотинце и допринесе стварању повољне пословне климе, креирању нових радних места, смањењу сиромаштва и равномернијем развоју.

Специфични циљеви

1.      Стварање услова за покретање нових инвестиција и развој комерцијално-пословних и производних садржаја, сагласно принципима одрживог развоја у правцу повећања запослености, јачања конкуретности и унапређења индентитета општине Власотинце.

2.      Успостављање концепта Радне/пословне зоне, као један од инструмената подстицаја бржег економског развоја општине.

3.      Скраћивање поступка одабира адекватне локације домаћим и страним инвеститорима, у намери покретања производње и инвестирања, са дефинисаним, уређеним и регулисаним локацијама.

Циљне групе

Прва циљна група пројекта је сектор малих и средњих предузећа. У просторној области радне зоне постоје 11 МСП. Такође, циљна група су регистробвана пољопривредна газдинства, преко 1000. На расположивим парцелама је могуће изградити преко 20 нових предузећа и других комерцијално пословних објеката.

Локалне власти представљају другу цилјну групу акције (ЛЕР и Оделјење за урбанизам, Одељење за финансије, привреду, пољопривреду). Канцеларија за локални економски развој и оделјења налазе се у општинској урави.

Трећа циљна група су власници неизграђеног землјишта у радној зони.

Крајњи корисници

Крајњи корисници акције су: МСП (20-ак), општински службеници (20) и способна радна популација (1.100 запослена и око 1000 незапослена лица), приватни власници парцела на располагању, преко 1000 регистрована пољопривредна газдинства.

Очекивани резултати

1.    Створени услови за развој и инфраструктурно опремање радне зоне за покретање нових инвестиција и развој комерцијално-пословних и производних садржаја.

2.    Успостављен концепт Радне/пословне зоне, као један од инструмената подстицаја бржег економског развоја општине.

3.    Постоји могућност скраћеног поступка одабира адекватне локације домаћим и страним инвеститорима, у намери покретања производње и инвестирања.

Главне активности

1. Припремне активности (Формирање пројектног тима, објављивање Одлуке о припреми ПДР-а …)
2. Поступак јавних набавки и потписивање Уговора са обрађивачем ПДР-а
3. Изградња основних идејних решења за планирање
4. Информисање јавности о раном јавном увиду (Сајт, новине, ТВ)
5. Организовање раног јавног увида и састанак са постојећим предузетницима и потенцијалним инвеститорима
6. Информације о резултатима раног јавног увида (сајт, новине, ТВ)
7. Нацрт плана
– Ажурирати истраживање и прикупљање услова надлежних органа и институција
– Информације о нацрту плана за јавни увид
8. Излагање ПДР-а на јавном увиду и дебати
9. Информације о јавном увиду и  резултатима дебате (интернет)
10. Обрађивачи ПДР-а извештају о јавном увиду и дебати
11. Припрема Нацрта плана
12. Усвајање ПДР-а од стране Скупштине општине, доношење одлуке о усвајању и о објављивање одлуке.