Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Завшена “Заједничка компаративна студија запошљивости и прекограничне мобилности

Research on employment trends, opportunities, and actors in key sectors in the Cross-border area – Cross-border study – Завшена “Заједничка компаративна студија запошљивости и прекограничне мобилности у прекограничном подручју Србије и Северне Македоније”

Пројектом „Шанса за тебе“ (енг. Opportunity4You) финансираног у оквиру ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија програма је предвиђена израда заједничке компаративне студије запошљивости и прекограничне мобилнсти у прекограничном подручју Србије и Северне Македоније.

Партнери на пројекту су реализовали заједничко истраживање о запошљивости и прекограничне мобилности радне снаге у прекограничном подручју Србије и Северне Македоније. Циљ овог истраживања је да се анализирају трендови и могућности запошљавања у кључним привредним секторима као и да се сагледа потенцијал за прекограничну мобилност радника. Налази истраживања су консолидовани у документу под називом “Заједничка компаративна студија запошљивости и прекограничне мобилности у прекограничном подручју Србије и Северне Македоније” (у даљем тексту: Заједничка студија). Заједничка студија састоји се од 9. поглавља. Поглавље 1. пружа кратак увод у пројект и предмет истраживања; Поглавље 2. објашњава примењену методологију. Поглавља 3. и 4. показују каква је запошљивост и прекогранична мобилност у Србији и у Северној Македонији. Поглавља 3. и 4. садрже под поглавља у којима се детаљно даје национални преглед привреде, предузетништва, институционалног и регулаторног оквира, формалног и неформалног образовања и тржишта рада. Запошљивост и прекогранична мобилност у прекограничном региону Србије и Северна Македоније дата је у 5. поглављу. У 6. поглављу дата је компаративна анализа запошљивости и прекограничне мобилности на националном и прекограничном нивоу као и трендови запошљавања, прекогранична мобилност, идентификовани су кључни приведени сектори са потенцијалом раста, кључни актери и текући програми подршке запошљавању на локалном и националном нивоу ниво. Поглавље 7. пружа сумарни преглед налаза, могућности, ризика и препорука за унапређење запошљивости и прекограничне мобилности радне снаге. У поглављу 8. дат је преглед коришћене литературе. На крају дата је листа прилога који су саставни део заједничке студије.

Студија је преведена на македонски и енглески језик.