Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1 и 2 И ГЛОЖАНЕ 1 и 2

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл.50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – исправка  , 64/10 одлука УС , 24/11 , 121/12 , 42/13 – одлука УС , 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС , 134/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 55-66. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) , а по обављеној стручној контроли материјала за  јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ И ГЛОЖАНЕ: РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1, РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 2 СА ДЕСНЕ СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ДП ИБ РЕДА – 39 (М-9) ВЛАСОТИНЦЕ-ЛЕСКОВАЦ, РАДНУ ЗОНУ ГЛОЖАНЕ 1 И РАДНУ ЗОНУ ГЛОЖАНЕ 2, СА ЛЕВЕ СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ДП ИБ РЕДА – 39 (М-9) ВЛАСОТИНЦЕ-ЛЕСКОВАЦ ,  на седници Комисије за планове одржане дана 16.12.2020. год.

О Г Л А Ш А В А ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

Нацрт ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ И ГЛОЖАНЕ: РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1, РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 2 СА ДЕСНЕ СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ДП ИБ РЕДА – 39 (М-9) ВЛАСОТИНЦЕ-ЛЕСКОВАЦ, РАДНУ ЗОНУ ГЛОЖАНЕ 1 И РАДНУ ЗОНУ ГЛОЖАНЕ 2, СА ЛЕВЕ СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ДП ИБ РЕДА – 39 (М-9) ВЛАСОТИНЦЕ-ЛЕСКОВАЦ са ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПДР за Радну зону Стајковце и Гложане

 ЈАВНИ УВИД нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ И ГЛОЖАНЕ одржаће се  у трајању од  тридесет ( 30 )  дана почев од 24.12.2020.године па до 24.01.2021. године, у кацеларији број 44 на III спрату(канцеларија Одељење за урбанизам),сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Оглашавањем јавног увида нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ И ГЛОЖАНЕ, позивају се сва заинтересована правна и физичка  лица да изврше увид изложени материјал нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ И ГЛОЖАНЕ

Сва заинтересована правна и физичка  лица у току трајања  јавног увида нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ И ГЛОЖАН , могу да доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми надлежном органу Одељењу за урбанизам…..

Овлашћено лице надлежног органа Одељења за урбанизам  за давање обавештења и информација заинтересованим правним и физичким лицима о садржају нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ И ГЛОЖАНЕ је урбаниста Јелена Краинчанић, диа. и сарадник Оливера Петковић , грађ. инж.

О току јавног увида нацрта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ И ГЛОЖАНЕ надлежни орган Одељење за урбанизам…  води записник који садржи све податке који се односе на ток презентације  као и на достављене примедбе и сугестије заинтересованих правни и физичких лица.

Примедбе, коментаре, сугестије шаљите на: pdr_stajkovceiglozane@vlasotince.rs

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ПРЕУЗМИ ОВДЕ


Објављено у дневном листу НОВОСТИ, 23. 12. 2020