Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ  ПОЗИВ за учешће у Програму за унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младима и женама у оквиру пројекта “Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу”

На основу Уговора број 401-00-109/2023-01/27 за кабинет закљученог дана 05.06.2023. године и 401-29/2023-10 за град Лесковац закљученог дана 21.07.2023. године између Републике Србије, Кабинета министра за равномерни регионални развој и града Лесковца као водећег партнера о реализацији пројекта ”Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу“ и уговора између пројектних партнера, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа расписује дана 20.09.2023. године следећи

Ј А В Н И    П О З И В
за учешће у Програму за унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младима и женама у оквиру пројекта “Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу”

Пројекат “Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу” суфинансирају Кабинет министра задуженог за равномерни регионални развој и градови Лесковац и Врање, општине Власотинце, Бојник, Медвеђа, Владичин Хан, Сурдулица и Трговиште и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа.
Циљ пројекта је да се младима и женама омогући унапређење пословања. Реализација пројекта ће омогућити младима и женама које су власници постојећих микро и малих предузећа и предузетницима/предузетницама да своје пословање унапреде уз развој предузетништва и предузетничког духа. Сврха пројекта је и јачање капацитета жена и младих за припрему бизнис планова као значајног алата за планирање. Директна нефинасијска и финансијска помоћ допринеће расту и развоју  микро, малих и средњих предузећа и предузетника чији су власници жене и млади до 35 година старости.
Пројекат едукује младе и жене предузетнице, пружа неопходно знање за примену бизнис планова и доприноси јачању њихове конкуретности на тржишту кроз:

 1. едукацију о припреми бизнис планова, у виду обука;
 2. такмичење за најбољи бизнис план;
 3. бесповратну финасијску помоћ најбоље рангираним бизнис плановима;
 4. обуке и  саветовања за  привредне субјекте, добитнике бесповратних финансијских средстава.

Обуке и мониторинг радиће сертификовани тренери Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа.

Услови за учешће у Програму

Програм подстицаја за развој омладинског и женског предузетништва кроз нефинансијску и финансијску подршку за младе и жене власнике микро, малих и средњих предузећа и за предузетнике реализују се по Пројекту „Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу“ (у даљем тексту: Програм) који је припремио Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа.

Програм се реализује у две фазе и то:

 • Права фаза Програма – Обуке
 • Друга фаза Програма – Додела бесповратних средства

Услови који морају бити кумулативно испуњени за :

Прву фазу Програма – Обуке:

Млади и жене власници/е микро, малих и средњих предузећа и предузетници/е:

 • који су власници или сувласници микро, малих и средњих предузећа и предузетничких радњи;
 • млади који су старости до 35 година (рођени не пре 1988. године)
 • који желе да унапреде своје пословање;
 • који имају предузеће регистровано у Агенцији за привредне регистре, које има седиште на територији градова и општина партнера (Лесковац, Врање, Власотинце, Бојник, Медвеђа, Владичин Хан, Сурдулица и Трговиште) и има активан статус.
 • кандидати пријаве подносе у граду/општини на чијој територији је регистрован привредни субјекат
 • уколико је власник/ца лице са инвалидитетом, самохрани родитељ или припадник мањине добија додатне бодове приликом рангирања

Потребна документација за конкурисање за прву фазу:

Млади и жене власници/е микро, малих и средњих предузећа и предузетници/е:

Пријавни формулар за учешће у програму обука (образац 1);

 • Изјава о истинитости приложених података (образац 2);
 • Решење из АПР-а.
 • Очитана лична карта

Потребна документација за конкурисање у другој фази:

 • Бизнис план – Образац 3
 • Tри понуде/ профактуре добаљача опреме/ извршиоца услуге за чију се набавку конкурише (3 понуде за сваки појединачни предмет набавке добра/услуге; нпр. 3 понуде за идентичан модел/тип производа/услуга)

Програмом је предвиђено да најбоље рангирани кандидати пре подношења пријаве за другу фазу похађају следеће обуке:

 • припрема бизнис плана и спремност за инвестирање;

Право на учешће у Програму, у другој фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили програм обуке и израдили бизнис план.

По реализацији такмичења у склопу јавног позива за најбољи бизнис план, најбоље рангирани бизнис планови квалификоваће се за доделу бесповратних средстава. Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Програма.
Добитници бесповратних средстава су у обавези да регистровану делатност, за коју су им одобрена бесповратна средства, обављају најмање још годину дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава. Tакође, сви добитници грантова добијају и додатну обуку у виду едукација на тему унапређење пословања – Електронско пословање и Е-маркетинг, учешће на обукама је обавезно.
Укупна расположива средства износе 20.000.000,00 динара, од чега 2.500.000,00 динара по јединици локалне самоуправе са максималном вредношћу до 250.000,00 динара без ПДВ-а по кориснику. Добитници грантова су дужни да износ ПДВ-а плате из сопственог учешћа.

Оцену и селекцију пријава вршиће радна група на основу критеријума за оцену и селекцију пријава који се налазе у пратећој документацији јавног позива и чине његов саставни део.

НАМЕНА БЕСПОВРАTНИХ СРЕДСTАВА

Прихватљиве активности у оквиру овог позива су:

 • Набавка опреме у циљу унапређења пословања, повећања продуктивности и подстицаја конкурентности на тржишту

Пројектне активности које се неће финансирати:

Средства по овом програму се не могу користити за:

 • набавку репроматеријала;
 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • примарну пољопривредну производњу;
 • обављање било којег облика трговачке и угоститељске делатности и
 • активности повезане са политичким партијама.

Програмом се финансирају трошкови прихватљивих пројектних активности (наведених изнад) које су предмет Уговора, а који се реализују након потписивања Уговора са јединицом локалне самоуправе.

Под опремом у смислу овог програма подразумевају се: постројења, машине и пратећа опрема, а могу бити:

 • улагања у набавку машина и опреме (финансираће се набавка нове опреме и половне опреме до пет година старости набављене од овлашћених дистрибутера половне опреме)

Бесповратна средства ће се одобравати за набавку добара за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Један подносилац захтева може предати само једну пријаву.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Овај јавни позив објављен је 20.09.2023. године на званичној интернет страни Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа и градова/општина учесника на пројекту. Рок за доставу пријава за учешће у првој фази пројекта – обуци припрема бизнис плана и спремност за инвестирање је 06.10.2023. године.

Рок за доставу пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке припрема бизнис плана и спремност за инвестирање, односно 10 дана након завршетка обука, а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени.

Контакт особа за детаљније информације:

Јелена Павловић, Tелефон: 016-3150117; е-маил: jelena.pavlovic@centarzarazvoj.org

Оверена и одштампана пријава са обавезном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу – не отварати” поштом или на писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси:

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ:
Адреса: ул. Трг Ослобођења бр. 12
16210 Власотинце


РЕЗУЛТАТИ

Прва фаза: Списак кандидата који су остварили право учешћа у другу фазу Програма
Друга фаза: Одлука о избору корисника и расподели средстава у оквиру друге фазе Програма

 


Документи

Образац 1 – Пријавни формулар

Јавни позив

Критеријуми за оцену и селекција пријава

Образац 2 – Изјава о истинитости прилозених података

Образац 3 – Бизнис план