Izmene i dopune Plana generalne regulacije Vlasotinca, 2020

1669
Izmene i dopune Plana generalne regulacije Vlasotinca, 2020

Na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji, („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/19-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon i 9/2020), Plana generalne regulacije Vlasotinca, (“Sl. glasnik grada Leskovca”, broj 8/15), Statuta opštine Vlasotince (“Sl. glasnik grada Leskovca”,br. 12/08, 24/11), na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Vlasotinca, 01 broj 06-60-2/2016 od 15.09.2016. godins i po pribavljenom mišljenju Komisije za planove, Skupština opštine Vlasotince na sednici od 24.09.2016. godine, donela je Odluku o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije Vlasotinca.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)