Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске ефикасности уградњом соларних панела – за грађане

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општине Власотинце за 2022. годину

I ПРЕДМЕТ

Предмет финансирања обухвата следеће:

1) набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;

Домаћинстава (за породичне куће и станове) и стамбене заједнице (опционо) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.

Укупно средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог конкурса износе за меру из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног позива 2.000.000,00 динара.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 • власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 • власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

      Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
  • уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
 • да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потпрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 ;
 • да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар.

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује:
1) за меру  из одељка I, тачка 1) која се односи на набавку и уградњу соларних панела , представља мањи износ од:
– 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом, и;
– износа који се добија множењем снаге у kW соларних панела из достављене профактуре, са  износом од 70.000 динара са ПДВ-ом;

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

У неприхватљиве трошкове спадају:

 • рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
 • трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита
 • набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
 • други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава мора да садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске ефикасности;
 • један од следећих доказа за стамбени објекат:
 • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
 • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
 • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације,
 • решење о озакоњењу или доказ да су започели поступак легализације
 • фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева и за лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 • предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему, наведену у одељку I Јавног позива, са уградњом  коју грађанин добија од једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила Општина а коју грађанин изабере са листе;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за један од претходних месеци..
 • Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника (Прилог 9).
 • Уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна сагласност свих лица који су власници осталих бројила.
 • Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву (Прилог 8).

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о избору пријава пристиглих на јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије 26.12.2022.
Коначна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије 12.12.2022.
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије 30.11.2022.
Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији Општине Власотинце 18.10.2022.
Прилог 1 – Пријавни формулар и образац о стању породичних кућа 18.10.2022.
Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму 09.08.2022.
Прилог 3 – Критеријуми за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе 18.10.2022.
Прилог 4 – Општи услови за прикључење фотонапонских модула на унутрашње инсталације постојећег објекта и брошура 18.10.2022.
Прилог 5 – Брошура за домаћинства – Који су главни кораци за увођење соларне енергије? 18.10.2022.
Прилог 6 – Копија рачуна са обележеном одобреном снагом 18.10.2022.
Прилог 7 – Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем 18.10.2022.
Прилог 8 – Изјава ЈЛК за преузимање информације од јавног значаја за Јавни конкурс 18.10.2022.
Прилог 9 – Сагласност за подношење пријаве на Јавни конкурс 18.10.2022.
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности путем уградње соларних панела 08.07.2022.
РЕШЕЊЕ о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације путем уградње соларних панела 08.07.2022.

Одлука о именовању  руководиоца  Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Власотинце

15.04.2022.
Правилник о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 08.04.2022.