Javni poziv za izbor članova radne grupe za izradu Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu

1322
Javni poziv za izbor članova radne grupe za izradu Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu

PRIJAVITE SE  za izbor članova radne grupe za izradu Akcionog plana Parnerstva za otvorenu upravu, do 22. marta 2019.

Na osnovu učešća Republike Srbije u međunarodnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (Open Government Partnership) u daljem tekstu – POU, člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014, 101/2016 i 47/2018) i člana 33. Statuta opštine („Službeni glasnik grada Leskovca“ br. 12/08, 17/17, 21/17 i 6/19) predsednik opštine Vlasotince doneo je 06. marta 2019:

O D L U K U

o sprovođenju javnog poziva za izbor članova radne grupe za izradu Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Republike Srbije članica je međunarodne inicijative POU od 2012. godine i Vlada Srbije usvojila je nekoliko akcionih planova na nacionalnom nivou. Od 2016. godine uvedena je mogućnost da jedinice lokalne samouprave usvajaju akcione planove u okviru POU. Ova odluka je posledica činjenice da se najveći deo vladinih odluka sprovodi na lokalnom nivou, kao i da je lokalni nivo vlasti najbliži građanima. Koristi koje lokalne samouprave mogu imati od Partnerstva za otvorenu upravu su višestruki. Uključivanje lokalnih vlasti u POU unapređuje se saradnje vlasti i civilnog društva na razvoju i sprovođenje reformi čiji je krajnji cilj otvorena uprava na lokalnom nivou. Mogućnost korišćenja institucionalne podrške od strane POU, te razmena iskustava kroz brojne međunarodne samite i konferencije predstavlja priliku za unapređenje postojećih servisa i usluga za građane, kao i uvođenja novih koji racionalizuju rad lokalne samouprave, a istovremeno povećavaju efikasnost.

Lokalni akcioni plan je najvažniji instrument učešća jedinice lokalne samouprave u Partnerstvu za otvorenu upravu. Sam akcioni plan predstavlja rezultat procesa u kome jedinica lokalne samouprave u saradnji sa civilnim društvom i privatnim sektorom definiše ambiciozne obaveze za podsticanje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti. Uspešni akcioni planovi fokusirani su na lokalne prioritete u vezi sa otvorenom upravom i sadrže konkretne, vremenski definisane i merljive obaveze.

PRAVO UČEŠĆA U RADNOJ GRUPI

Pravo učešća u radnoj grupi za izradu Akcionog plana POU imaju punoletni građani sa prebivalištem u opštini Vlasotince.

KRITERIJUMI ZA IZBOR ČLNOVA RADNE GRUPE

Prednost prilikom izbora članova radne grupe imaju građani sa iskustvom rada u javnoj upravi, civilnom i poslovnom sektoru na poslovima koji su u skladu sa vrednostima POU:

  1. Javno učešće – angažovanje građana u izradi politika;
  2. Integritet vlasti – borba protiv korupcije i jačanje demokratskih institucija;
  3. Sloboda informisanja – garantovanje pristupa informacija koje vlast poseduje;
  4. Fiskalna transparentnost – pomoć za građane u praćenju trošenja sredstava;
  5. Javne usluge – obezbediti efikasne usluge građanima;
  6. Otvoreni podaci – digitalizacija i otvaranje podataka;
  7. Transparentnost u vezi za vađenjem mineralnih i energetskih resursa – obezbeđivanje da se prihodi troše za javno dobro.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijavljivanje kandidata za članstvo u radnoj grupi za izradu Akcionog plana POU vrši se preko ePošte officeler@vlasotince.org.rs  do 22. marta 2019. godine.  Prijavljeni kandidati treba da pošalju biografiju i tekst do 200 reči zašto žele da budu članovi radne grupe.

Odluka o sprovođenju javnog poziva za izbor članova radne grupe
54321
(0 votes. Average 0 of 5)