Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца, 2020

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи, („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/19-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020), Плана генералне регулације Власотинца, ("Сл. гласник града Лесковца", број 8/15), Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца",бр. 12/08, 24/11),...

План генералне регулације Власотинца

Границе Плана и грађевинског подручја дефинисане су и координатама преломних тачака, означених на графичком прилогу број 1.- „Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и грађевинског подручја“.

Просторни план општине

Просторни план општине Власотинце је основни документ којим се утврђују начела организације, уређења, коришћења и заштите простора општине Власотинце у циљу дугорочног социјалног и економског развоја локалне заједнице, усклађеног са природним и културним вредностима подручја и као такав представља основ за дефинисање општинских развојних стратегија у мери у којој имају...