OGLAS za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz  javne svojine opštine Vlasotince (za kp. br. 864/15 KO Vlasotince-varoš)

542

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Vlasotince, 01 br. 06- 100-15/20 od 11.12.2020. godine, Odeljenje za urbanizam, privredu, zaštitu životne sredine i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Vlasotince  raspisuje:

OGLAS za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz  javne svojine opštine Vlasotince

 Predmet otuđenja je neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini opštine Vlasotince upisano u LN br. 5772 za KO Vlasotince-varoš i to:

  • k.p 864/15, njiva 2. klase, površine 3790 m2

Namenazemljišta: Na osnovu izvoda iz Plana generalne regulacije Vlasotinca („Sl. glasnik grada Leskovca“ br. 8/15) i Izmene i dopune Plana generalne regulacije Vlasotinca („Sl. glasnik grada Leskovca, 36/20) za kp. br. 864/15– planirana namena je  privređivanje a prateća i dopunska namena (objekti proizvodnog i uslužnog zanatstva, objekti komunalno uslužnih delatnosti, objekti uslužno-servisnog karaktera, stanice za snabdevanje gorivom, robno-transportni centri i slične delatnosti

Predmetna parcela se nalaze u Industrijskoj zoni (IV zona)

Početna cena je 600,00 dinara/m2 

Licitacioni korak iznosi 500,00 dinara

Zemljište koje je predmet otuđenja može steći ponuđač koji ispunjava uslove iz člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji  i koji prihvati uslove ovog oglasa i ponudi najviši iznos.
Zemljište se daje u svojinu.
Najpovoljniji ponuđač koji dobije zemljište dužan je da, pored izlicitiranog iznosa, snosi i druge troškove na zaključenju ugovora (taksa za  overu ugovora, troškovi upisa u katastar nepokretnosti, porez na prenos apsolutnih prava i dr.)
Pravo učešća na konkurs imaju sva fizička  i pravna lica koja  do navedenog roka Komisiji za otuđenje, prijave učešćena javnom nadmetanju i uplate depozit u iznosu od 10% početne cene za javno nadmetanje  na tek. račun opštine Vlasotince, 840-811151843-89, model 97, poziv na broj 50-113, primalac Opština Vlasotince, Trg oslobođenja br. 12
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštine Vlasotince sa naznakom na koju se nepokretnost odnose. Na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca prijave sa adresom i kontakt telefonom.

 Rok za podnošenje prijava je do 21.12. 2020. godine  u 14,oo  časova

Prijava fizičkih lica treba da sadrži. ime i prezime, prebivalište, JMBG, broj lične karte, broj telefona i ponuđenu cenu.
Prijava pravnih lica treba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt i ponuđenu cenu.

Uz prijavu učesnik je dužan da dostavi i:

  • dokaz o uplaćenom garantnom iznosu, odnosno kopiju isprave o uplati depozita,
  • ovlašćenje za zastupanje (ukoliko lice koje potpisuje prijavu nije zakonski zastupnik učesnika)
  • fotokopiju lične karte,
  • fotokopiju lične karte za zakonskog zastupnika kao u za lice koje je ovlašćeno za učešće na licitaciji

Neblagovremene ili nepotpune prijave se odbacuju, a podnosioci istih ne mogu učestovati u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja sprovešće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine opštine Vlasotince
Po završenom javnom nadmetanju garantni iznos se vraća učesnicima javnog nadmetanja, osim najpovoljnijem ponuđaču, kome se za iznos uplaćenog garantnog iznosa umanjuje iznos cene. Ukoliko najpovoljniji ponuđač, u postupku zaključenja ugovora o otuđenju odustane od date ponude, odnosno u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja Skupštine opštine Vlasotince o otuđenju građevinskog zemljišta ne pristupi zaključenju Ugovora o otuđenju, nema pravo na povraćaj garantnog iznosa.
Ponuđač koji da najpovoljniju ponudu dužan je da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti Rešenja Skupštine opštine Vlasotince o otuđenju građevinskog zemljišta zaključi Ugovor o otuđenju. Ukoliko u ovom roku ponuđač koji da najpovoljniju ponudu ne pristupi zaključenju Ugovor o otuđenju, Rešenje o otuđenju će biti stavljeno van snage.
Ponuđač koji da najpovoljniju ponudu i koji sa opštinom Vlasotince zaključi Ugovor o otuđenju, odnosno kupoprodaji građevinskog zemljišta dužan je da izlicitiranu i ugovorenu cenu, umanjenu za iznos uplaćenog garantnog iznosa, odnosno depozita, uplati na račun opštine Vlasotince u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
Ukoliko ponuđač, u ovom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cene, smatra se da je ugovor raskinut po sili zakona, a ponuđač gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa.
Javno nadmetanje će biti održano u velikoj Sali opštine Vlasotince, ulica Trg oslobođenja br. 10 dana, 25.12.2020. godine u 13 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 016/875-122 (lok 115)  

OGLAS za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz  javne svojine opštine Vlasotince
54321
(0 votes. Average 0 of 5)