Uključivanje građana i građanki, kao i zainteresovane javnosti u kreiranju budžeta

680
Uključivanje građana i građanki, kao i zainteresovane javnosti u kreiranju budžeta

Opština Vlasotince je u procesu pripreme budžeta za 2021. godinu i želi da konsultuje i uključi građane i građanke, kao i ostalu zainteresovanu javnost u predlaganje oblasti, projekata ili aktivnosti koje mogu biti finansirani javnim sredstvima.

U sklopu ovog procesa, u periodu od 8. jula do 15.avgusta trajao je javni poziv za predlaganje projekata koji se mogu finansirati iz budžeta opštine u cilju unapređenja uslova života u opštini. Više o tome možete pogledati na https://vlasotince.rs/o-prikupljenim-projektima-za-budzet-2021/

Kroz dijalog sa privrednicima i uvažavajući potrebe privrede, želimo da stvorimo povoljan poslovni ambijent u Vlasotincu.

Privrednici se ne mogu pomoći direktnim plaćanjima iz budžeta opštine, ali ulaganja u infrastrukturu i stimulativna poreska politika mogu značajno da unaprede uslove poslovanja u Vlasotincu.

Plan je da stopa poreza na imovinu, kao i ostala plaćanja javnih prihoda ostanu na ovogodišnjem nivou. Imajući u vidu posledice pandemije virusa COVID19 na privredu, veoma je važno da dobijemo povratnu informaciju sa Vaše strane da li je ovakva poreska politika adekvatna. Poželjno je da dobijemo i povratnu informaciju na koji konkretan način bi lokalna samouprava mogla da pomogne privredi, kao što je npr. izgradnja nekog pristupnog puta, kanalizacije, podrška marketinškim aktivnostima i sl.

Pri tome, molimo da imate u vidu da se iz budžeta finansira, osim infrastrukturnih radova, i javna higijena, javna rasveta, osnovno i srednje obrazovanje, predškolska ustanova, socijalna davanja, kultura, sport i sl.

Ovom prilikom Vas pozivamo da, u periodu od 08. do 14. oktobra 2020. godine, predložite šta bi lokalna samouprava mogla, u narednoj, 2021. godini, da uradi da bi se uslovi poslovanja na teritoriji opštine Vlasotince popravili.

Učešće predstavnika privrede sa teritorije opštine Vlasotince je od izuzetnog značaja za sprovođenje celog procesa konsultacija koji je opština započela.

Međutim, mi želimo da što veći deo budžeta kreiramo u skladu sa potrebama građanki i građana naše opštine. S obzirom da opština svake godine raspisuje konkurs za organizacije civilnog društva, naša želja je da plan finansiranja programa i projekata udruženja građana izradimo zajedno sa Vama.

Učešće civilnog sektora odnosno udruženja građana, registrovanih i aktivnih na teritoriji opštine Vlasotince je od izuzetnog značaja za sprovođenje celog procesa konsultacija koji je opština započela.

Ovom prilikom Vas pozivamo da, u periodu od 08. do 14. oktobra 2020. godine, predložite prioritetne oblasti za finansiranje programa udruženja građana u narednoj, 2021. godini. U okviru konsultacija sa građanima u procesu izrade Nacrta odluke o budžetu za 2021. godinu pripremili smo posebnu Anketu, koja sadrži pregled oblasti i pod-oblasti, koje udruženja mogu predložiti za prioritetne oblasti za finansiranje tokom naredne godine.

Anketa za udruženja građana o oblastima za finansiranje

Molimo Vas da popunite Anketu, tako što ćete izabrati – zaokružiti tri prioritetne oblasti i u izabranim prioritetnim oblastima zaokružiti pod-oblasti, koje su po Vašem mišljenju najznačajnije za finansiranje u sledećoj godini. Molimo Vas da izaberete najviše do tri pod-oblasti.

Takođe, Vas molimo da popunjenu anketu, najkasnije do 14. oktobra, pošaljete u elektronskoj formi na sledeću e-mail adresu: šefa odeljenja za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti sasa.m@vlasotince.org.rs

Dopis privrednicima

Dopis udruženjima