Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1 и 2 И ГЛОЖАНЕ 1 и 2

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл.50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – исправка  , 64/10 одлука УС , 24/11 , 121/12 , 42/13 – одлука УС , 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС , 134/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др....