Građevinske dozvole

Zakon o planiranju i izgradnji, usvojen u decembru 2014. godine uveo je u pravno i poslovno okruženje sistem objedinjene procedure, odnosno jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola, zahvaljujući kojem su organi javne uprave počeli da razmenjuju dokumenta između sebe, oslobađajući građane i investitore potrebe da ih samostalno skupljaju od šaltera do šaltera. Pored toga, uveden je i sistem eDozvola, čime je omogućeno da se čitav proces, od prvog zahteva do izdavanja dozvole, obavi elektronskim putem, preko objedinjenog „elektronskog šaltera“. Sistem eDozvola omogućio je veću transparentnost, jasniju ulogu i podelu odgovornosti javne uprave i lokalnih samouprava, i dokazao da je pun prelazak na digitalizovano pružanje usluga državne uprave, bez obaveznih „mastila i papira“, i moguće i plodonosno.

OBJEDINJENA PROCEDURA – “JEDNOŠALTERSKI SISTEM”  ZA INVESTITORE

REF: Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI), čl. 8-8đ. Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (POP)
Smisao tzv. “jednošalterskih sistema” je da na javnu administraciju (državnu upravu, lokalnu samoupravu i organizacije sa javnim ovlašćenjima) prenesu deo tereta složenih administrativnih procedura sa velikim brojem učesnika. Jednošalterski sistemi su mehanizmi kojima se postiže funkcionalnija raspodela obaveza u sprovođenju administrativnih procedura između građana i uprave.

Podnesite zahtev za eDozvolu; Postavite pitanje; Upoznajte propise