Локална пореска администрација

Локална пореска администарција у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01.01.2009. године. Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности – Одсек локалне пореске администрације.

Јединствени информациони систем, који је смештен у Државни дата центар, централизацијом података грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза.

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе, Одсек пореске администрације у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01.01.2009. године. Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности – Одсек локалне пореске администрације обавља следеће послове:

 • послове локалне пореске администрације у складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
 • води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за изворне локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу податка из Јединственог регистра пореских обвезника,
 • врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за пореске обвезнике за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом,
 • води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку,
 • примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе,
 • води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима,
 • планира и спроводи обуку запослених,
 • пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода,
 • у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи, по службеној дужности доставља пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна пореска управа,
 • обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног значаја,
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • обавља и друге послове у складу са законом,
 • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.

НАЦРТИ ОДЛУКА ЗА ЛПА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности општине Власотинце, на мејл господина Саше Mихајловића – руководиоца одељења,  sasa.m@vlasotince.org.rs  и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.


НАЦРТИ ОДЛУКА

Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2022. годину  
Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за 2022
Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 2022

Права пореских обвезника прописана су чланом 24. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Порески обвезник, у складу са овим законом, има право да:

 1. од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произлази његова пореска обавеза, а ако је неук и основну правну помоћ, што омогућује да пријави и плати порез и обрачуна и плати споредна пореска давања, у складу са прописима;
 2. у писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику поставио Пореској управи, а тиче се његове пореске ситуације;
 3. захтева да се Пореска управа и његови службеници опходе према њему са поштовањем и уважавањем;
 4. се о њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске управе чувају као службена тајна и користе, односно чине доступним другим лицима, односно органима или организацијама, на начин уређен у члану 7. овог закона;
 5. Пореска управа поштује његову приватност;
 6. оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему воде код Пореске управе и захтева измену непотпуних или нетачних података;
 7. заступа властите интересе пред Пореском управом непосредно или путем пуномоћника;
 8. на прописан начин користи пореске олакшице;
 9. на прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију, рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза;
 10. присуствује током теренске пореске контроле;
 11. добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле;
 12. даје обавештења пореским органима у пореском поступку;
 13. користи правна средства у пореском поступку;
 14. користи и друга права утврђена овим законом и другим пореским законима.

Обавезе пореских обвезника прописане су чланом 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Порески обвезник, у складу са овим законом, обавезан је да:

 1. у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре;
 2. поднесе пореску пријаву Пореској управи на прописаном обрасцу, у року и на начин уређен пореским прописима;
 3. поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореска управа, у складу са пореским прописима;
 4. води прописане пословне књиге и евиденције ради опорезивања;
 5. у законским роковима тачно обрачунава порез, када је по закону дужан да то сам чини;
 6. плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном законом;
 7. не омета и не спречава службена лица која учествују у пореском поступку у обављању законом утврђене дужности;
 8. обавести Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке, друге финансијске организације, поштанске штедионице или друге организације која обавља платни промет (у даљем тексту: банка) у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у иностранству – у року од 15 дана од дана отварања, односно затварања рачуна;
 9. буде присутан током пореске контроле;
 10. извршава и друге обавезе утврђене овим законом и другим пореским законима.

Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о порезима на имовину
Закон о финансирању локалне самоуправе
Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга
Закон о заштити животне средине
Закон о општем управном поступку
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину-нови
Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима
Правилник о престанку важења Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима

Tel. +381 16 875 122 lokal 138
Тел. +381 16 875 122 локал 138

Плаћањем пореза у законским роковима избегавате обрачунавање законске камате.
Неподношење пореске пријаве представља порески прекршај. Казне предвиђене законом износе до 50.000 динара.