Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Локална пореска администарција у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01.01.2009. године. Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности – Одсек локалне пореске администрације.

Јединствени информациони систем, који је смештен у Државни дата центар, централизацијом података грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза.

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе, Одсек пореске администрације у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01.01.2009. године. Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности – Одсек локалне пореске администрације обавља следеће послове:

 • послове локалне пореске администрације у складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
 • води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за изворне локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу податка из Јединственог регистра пореских обвезника,
 • врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за пореске обвезнике за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом,
 • води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку,
 • примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе,
 • води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима,
 • планира и спроводи обуку запослених,
 • пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода,
 • у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи, по службеној дужности доставља пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна пореска управа,
 • обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног значаја,
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • обавља и друге послове у складу са законом,
 • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности општине Власотинце, на мејл господина Саше Mихајловића – руководиоца одељења,  sasa.m@vlasotince.org.rs  и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.


НАЦРТИ ОДЛУКА

Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за 2023
Јавни позив за јавну расправу са програмом јавне расправе
НАЦРТИ ОДЛУКА ЗА ЛПА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Поивају се представници органа општине Власотинце, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о нацртима одлука које се примењују у локалној пореској администрацији.
Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Власотинце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности општине Власотинце, на мејл господина Саше Mихајловића – руководиоца одељења,  sasa.m@vlasotince.org.rs  и поштом на адресу  Општинска управа општине Власотинце, ул. Трг Ослобођења 12, Власотинце.


НАЦРТИ ОДЛУКА

Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2022. годину  
Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за 2022
Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 2022

Права пореских обвезника прописана су чланом 24. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Порески обвезник, у складу са овим законом, има право да:

 1. од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произлази његова пореска обавеза, а ако је неук и основну правну помоћ, што омогућује да пријави и плати порез и обрачуна и плати споредна пореска давања, у складу са прописима;
 2. у писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику поставио Пореској управи, а тиче се његове пореске ситуације;
 3. захтева да се Пореска управа и његови службеници опходе према њему са поштовањем и уважавањем;
 4. се о њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске управе чувају као службена тајна и користе, односно чине доступним другим лицима, односно органима или организацијама, на начин уређен у члану 7. овог закона;
 5. Пореска управа поштује његову приватност;
 6. оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему воде код Пореске управе и захтева измену непотпуних или нетачних података;
 7. заступа властите интересе пред Пореском управом непосредно или путем пуномоћника;
 8. на прописан начин користи пореске олакшице;
 9. на прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију, рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза;
 10. присуствује током теренске пореске контроле;
 11. добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле;
 12. даје обавештења пореским органима у пореском поступку;
 13. користи правна средства у пореском поступку;
 14. користи и друга права утврђена овим законом и другим пореским законима.

Обавезе пореских обвезника прописане су чланом 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Порески обвезник, у складу са овим законом, обавезан је да:

 1. у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре;
 2. поднесе пореску пријаву Пореској управи на прописаном обрасцу, у року и на начин уређен пореским прописима;
 3. поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореска управа, у складу са пореским прописима;
 4. води прописане пословне књиге и евиденције ради опорезивања;
 5. у законским роковима тачно обрачунава порез, када је по закону дужан да то сам чини;
 6. плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном законом;
 7. не омета и не спречава службена лица која учествују у пореском поступку у обављању законом утврђене дужности;
 8. обавести Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке, друге финансијске организације, поштанске штедионице или друге организације која обавља платни промет (у даљем тексту: банка) у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у иностранству – у року од 15 дана од дана отварања, односно затварања рачуна;
 9. буде присутан током пореске контроле;
 10. извршава и друге обавезе утврђене овим законом и другим пореским законима.

Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о порезима на имовину
Закон о финансирању локалне самоуправе
Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга
Закон о заштити животне средине
Закон о општем управном поступку
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину-нови
Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима
Правилник о престанку важења Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима

Tel. +381 16 875 122 lokal 138
Тел. +381 16 875 122 локал 138

Плаћањем пореза у законским роковима избегавате обрачунавање законске камате.
Неподношење пореске пријаве представља порески прекршај. Казне предвиђене законом износе до 50.000 динара.