Dokumenta

OPŠTINA

Skupština opštine

POVEĆANJE NOVČANOG KAPITALA “VODOVODA”

Odbornici Skupštine opštine Vlasotince doneli su odluku o povećanju osnovnog novčanog kapitala JKP ...
Pročitaj »

REBALANS, KREDIT, IZVEŠTAJI

Odbornici Skupštine opštine Vlasotince usvojili su sinoć rebalans budžeta za 2019.godinu, postupajući po ...
Pročitaj »

Nova trafo stanica i parking pored Vlasine

Odbornici Skupštine opštine Vlasotince usvojili su na sinoćnjoj sednici predlog odluke o izmeni ...
Pročitaj »

NASTAVLJENA SEDNICA SO VLASOTINCE

Na večerašnjem nastavku sednice skupštine opštine Vlasotince započete pre četiri dana, odbornici su ...
Pročitaj »
Loading...

1.Preuzmi »Odluka o izradi izmene i dopune PPO Vlasotince – skraćeni postupak
2.Preuzmi »Odluka o završnom računu 2018
3.Preuzmi »Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta JKP Komunalac
4.Preuzmi »Rešenje o usvajanju Akcionog plana Partnerstva za overenu upravu
5.Preuzmi »Rešenje o davanju saglasnosti na Program energetske efikasnosti opštine Vlasotince
6.Preuzmi »Rešenje o usvajnju Izveštaja o radu i poslovanju u JKP Komunalac
7.Preuzmi »Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju JKP Vodovod
8.Preuzmi »Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Statuta TO
9.Preuzmi »Rešenje o prestanku mandata člana NO JKP Komunalac Vlasotince i imenovanju novog člana
10.Preuzmi »Rešenjje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za planove
11.Preuzmi »Rešenje o razrešenju članvoa radnih tela Skupštine opštine Vlasotince
12.Preuzmi »Rešenje o obrazovanju stalnih radnih tela i izboru članova radnih tela
13.Preuzmi »Rešenje o obrazovanju Saveta za mladeRešenje o obrazovanju Saveta za mlade
14.Preuzmi »Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
15.Preuzmi »Rešenje o obrazovanju Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa
16.Preuzmi »Rešenje o obrazovanju Korisničkog saveta javnih službi
17.Preuzmi »Rešenje o obarzovanju Saaveta za zdravlje
18.Preuzmi »Rešenje o obazovanju Saveta za zapošljavanje
19.Preuzmi »Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost
20.Preuzmi »Rešenje o obrazovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove MZ
21.Preuzmi »Rešenje o obrazovanju Drugostepene izborne komisije-članovi saveta MZ

1. Odluka o izmeni i dopuni budžeta_Rebalans maj 2019.
2. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju za 2017. (3. izmena)
3. Odluka o angažovanju revizora
4. ODLUKA O OPŠTINSKOM VEĆU OPŠTINE VLASOTINCE
5. POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
6. Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite
8. Odluka o mreži predškolskih ustanova
9. Odluka o povećanju novčanog kapitala u JKP Komunalac Vlasotince
10. Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave za 2018.g.
11. Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Doma zdravlja za 2018.godinu
12. Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad za 2018. g.
13. Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Kulturnog centra
14. Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu NB Desanka Maksimović
15. Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu SRC Vlasina Vlasotince za 2018.
16. Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Turističke organizacije
17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program razvoja turizma
18. Rešenje o usvajanju Operativnog plana za 2019. g.
19. Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja za 2019. godinu
20. Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada NB Desanka Maksimović Vlasotince
21. Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine
22. Rešenje o prestanku funkcije direktora Turističke organizacije
23. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije
24. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Opštinskog štaba za vanredne sutuacije
25. Rešenje o prestanku mandata članova nadzornog odbora JKP Vodovod i imenovanju novih članova
26. Rešenje o razrešenju člana ŠO OŠ Vuk Karadžić Tegošnica

 1. Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku-Jovica Jovanović iz Vlasotinca
 2. Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika-Miroslav Ilić iz Donje Lopušnje
 3. Odluka o budžetu 2019
 4. Odluka o naknadama odbornika i članova radnih tela Skupštine opštine Vlasotince
 5. Rešenje o prihvatanju Izveštaja o izvršenju budžeta za 01.01.2018-30.09.2018.
 6. Kadrovski plan organa opštine Vlasotince za 2019.godinu
 7. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih za 2017.godinu
 8. Odluke o izradi PDR za industrijsku zonu Vlasinka
 9. Odluka o izradi izmene i dopune II PGR Vlasotinca
 10. Odluke o izradi PDR za Stajkovce
 11. Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Vlasotince
 12. Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Opštinske uprave za 2019.
 13. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Komunalac
 14. Rešenje o davanju saglasnosti na Program polsovanja JKP Vodovod
 15. Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada NB Desanka Maksimović za 2019.godinu
 16. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra za 2019. g.
 17. Rešenje o davnju saglansosti na Program poslovanja SRC Vlasina za 2019. g.
 18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rad Centra za socijalni rad
 19. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije
 20. Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Štaba za vanredne situacije
 21. Odluka o utvrđivanju ekonomske cene u PU Milka Dimanić
 22. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju
 23. Odluka o davanju na korišćenje kamiona
 24. Inicijativa za pokretanje izmene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji
 25. Rešenje o pribavljanju nepokretnosti – Nevenka, Bisa i Marina
 26. Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova ŠO Tehničke škole Vlasotince
 27. Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova ŠO Gimnazije
 28. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova ŠO OŠ 25 maj Donja Lopušnja
 29. Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana NO JKP Vodovod Vlasotince i imenovanju novog člana
 30. Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca za 2018. g.
 31. Odluka o lokalnim komunalnim taksama_2019_Konačno.

Opštinsko veće

Nema nađenih članaka.

Opštinska uprava

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu


 

Kontrolne liste